Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές

6/1975                

Απόφοιτος 10ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. (Βαθμός 19,1).

10/1979              

Πτυχίο Φυσικού Α.Π.Θ. (Βαθμός 7.83).

9/1980 – 5/1982

Μεταπτυχιακό Computer Science Department, UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, ΗΠΑ

6/82

MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE.

8/1984-8/1986   

Βοηθός Ερευνητής (Research Assistant), Computer Science Department, UNIVERSITY ΟF VIRGINIA, Charlottesville,ΗΠΑ)

Επαγγελματική Δραστηριότητα
10/1982–11/1983 Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για χαρτογραφικά στοιχεία. (RSX-11, FORTRAN-77).
8/1984–8/1986 UNIV.of VIRGINIA. Research Assistant. Ερευνα σε Λειτουργικά Συστήματα. Ανάπτυξη του Kernel και Device Drivers για το Λ.Σ. PHOENIX (Παρόμοιο του UNIX) και τον πολυεπεξεργαστή LILITH MMP. (UNIX, C, MEDOS, MODULA)
9/1986–6/1987 SOGRAGEM HELLAS. Προϊστάμενος Τμήματος Λογισμικού. Ανάπτυξη εφαρμογής Τουριστικού Πρακτορείου (XENIX,INFORMIX,C). Σχεδιασμός Τοπικού Δικτύου για το Ε.Κ.ΕΦ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
1/1987–7/1987 NAFTOMAR. Ανάπτυξη εφαρμογής Ανταλλακτικών Πλοίων. (MS-DOS, PASCAL).
6/1987–7/1988 ΚΑΠΝΙΚΗ Α.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ. Σύμβουλος Πληροφορικής. Επιλογή Υλικού, εγκατάσταση και εκπαίδευση UNIX, προδιαγραφές εφαρμογών (UNIX, INFORMIX).
11/1987–2/1988 SINGULAR. Ανάλυση Εφαρμογής Ξενοδοχείου.
2/1988–12/1988 SINGULAR. Προϊστάμενος Τμήματος UNIX. Μετατροπή εφαρμογών από PASCAL σε UNIX και C.
1989-Σήμερα Ανέλαβα σαν ελεύθερος επαγγελματίας τα παρακάτω έργα :
2/1989–4/1990

Μελέτες χρηματοδότησης από τα Π.Α.Β.Ε. και το Μ.Ο.Π. – Πληροφορικής για τις εταιρίες:

ΤΡΑΠ. ΠΙΣΤΕΩΣ και UNISYS- Τεχνητή Νοημοσύνη (Expert Systems)

SINGULAR - Μετατροπή Εφαρμογών σε UNIX

ΙNTERACTION - Εργαλείο ανάπτυξης M.I.S.

ΙNTERACTION - Χρηματιστηριακή εφαρμογή

COMPUTER PROJECT - Εφαρμογή Συστημάτων Ωρομέτρησης

9/1989–12/1989 Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Α.Π.
2/1990 ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και INTERACTION. Μελέτη Στρατηγικής για την ανάπτυξη της πληροφορικής.
5/1992–1/1993 ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ. Σύμβουλος σε θέματα UNIX και INFORMIX-4GL.
10/1992–7/1993 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.)  Κτηματολογίου. (ORACLE).
1/1992–12/1994 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ. Ανάπτυξη προγράμματος Γραφικών 3 διαστάσεων στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος.(Borland C++)
11/1993–Σήμερα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. Υπεύθυνος Πληροφορικής. Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου, Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαρμογών UNIX, LINUX,LAN, INFORMIX,C, PHP, ORACLE). Ενημέρωση του Δικτυακού Τόπου www.pepen.gr (Frontpage, ExpressionWeb).
2/1994–12/2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Σύμβουλος Πληροφορικής. Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου, Σύνταξη Προδιαγραφών και Επίβλεψη Παραλαβής και Λειτουργίας εφαρμογών. (ORACLE, EXCEL).
6/1995–12/1995 ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε., Σύμβουλος Πληροφορικής. Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου, Ανάπτυξη και Επίβλεψη Εφαρμογών Χρηματιστηριακής Εταιρίας.
5/1997– 8/1997 LOGIN ΕΠΕ. Ανάπτυξη εφαρμογής Γενικής Λογιστικής. (Windows NT, ORACLE Designer, Developer 2000).
10/1997 ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Η/Υ.
11/1997–3/1998 WESTERN UNION HELLAS. Σύμβουλος Πληροφορικής. Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου, Επέκταση Δικτύου Ηλεκτρονικής Μεταφοράς  χρημάτων, Τεκμηρίωση Εφαρμογών, Αξιολόγηση Προτάσεων Τηλεπικοινωνιών και Internet. (UNIX, Sybase, PowerBuilder).
12/1997–12/1998 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, Λογιστικό Γραφείο Πειραιά. Σύμβουλος Πληροφορικής. Εγκατάσταση Δικτύου, Συντήρηση Εφαρμογών.
12/1998–7/1999 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Μέλος Επιτροπής Σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
4/1999–6/1999 ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ 2000. Επίβλεψη και στατιστική επεξεργασία δεδομένων δημοσκόπησης σχετικών με το πρόβλημα 2000 (Υ2Κ) στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του Γ.Π.Α.
4/2000-6/2000 Ανάπτυξη εφαρμογής υπολογισμού κόστους τηλεπικοινωνιών για την WORLD LINK SERVICES (EXCEL και ACCESS).
10/2000–1/2002 WORLDWIDE SHIPMANAGEMENT. Σύμβουλος Πληροφορικής. Οργάνωση Κέντρου Πληροφορικής, Συντήρηση Δικτύου Υπολογιστών (ΑΙΧ – Windows - TCP/IP - ORACLE). Ανάπτυξη εφαρμογών ανταλλακτικών και πληρώματος σε ACCESS, Voyage Estimation σε Excel.
5/2002-2/2004 Σύμβουλος του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
7/2004-4/2005 QMS-Christou S.A. Υπεύθυνος Πληροφορικής. Συντήρηση Δικτύου Υπολογιστών. Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαρμογών (LINUX, Windows 2000 Server, XP, Excel, Access, Singular Accountant). Εισηγητής σεμιναρίου Πληροφορικής για στελέχη Ναυτιλιακών Εταιριών.
2/2005–Σήμερα Ανάπτυξη και διάθεση πακέτου εφαρμογών Πλοιάρχου Ε.Ν.(Ναυτιλία, Διαχείριση, Εκπαίδευση, Πληροφορίες) (EXCEL, VBA, ΑCCESS)
7/2005-9/2005 NAFTOTRADE. Ανάπτυξη εφαρμογής Master’s General Account για Λογιστικά Πλοιάρχου (EXCEL,VBA).
1/2006 Ανάπτυξη εφαρμογής Master’s General Account (EXCEL,VBA) για Πλοίαρχο της CHARTWORLD.
10/2006–10/2007 SYTECH, Υπεύθυνος συντήρησης συστημάτων με UNIX, LINUX και ORACLE.
1/2007–Σήμερα Αξιολογητής Εργων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LEONARDO.
9/2007–12/2009 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ανάπτυξη εφαρμογής επεξεργασίας γεωργικών πληροφοριών σε ORACLE (PL/SQL, Developer 10g, PHP, R).
   
Διδακτική Εμπειρία

1979 – 80          

FORTRAN, Αριθμητική Ανάλυση και Στατιστική στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.

3/1980

FORTRAN σε σεμινάριο του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

1981-1982

DATA STRUCTURES και PASCAL στο University of Wisconsin-Madison

2/1983 

Σεμινάριο σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στο Παν/μιο Αθηνών

1985-86

OPERATING SYSTEMS και MODULA-2 στο UNIVERSITY OF VIRGINIA

9-12/1986

PASCAL σε σεμινάριο της Ε.Π.Υ.

6-10/1988 

UNIX και INFORMIX στην Ολυμπιακή Αεροπορία

1989-1991

ASSEMBLER, PASCAL, C, Δομές Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, DOS και UNIX στη σχολή A.C.E.

1-3/1990           

UNIX στους καθηγητές των Τεχνικών Λυκείων Κορινθίας

3/1990              

Χρήση, Προγραμματισμός και Διαχείριση UNIX στην εταιρία UNISYS HELLAS

4/1990              

Σεμινάριο UNIX και C-Shell στην Τράπεζα της Ελλάδος

6/1990              

C στην εταιρία PROSYS

2-4/1991           

DESKTOP PUBLISHING στη Σχολή ΛΟΓΟΣ

2-3/1991           

UNIX στη Σχολή Parsers

5-6/1991           

UNIX και C στην Μαθηματική Εταιρία

8/1991              

INFORMIX SQL/4GL στη Σχολή Parsers

10-11/1991        

UNIX, INFORMIX στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Θεσσαλονίκης

10-11/1992        

Wordstar 2000 στην εταιρία International

9-12/1992          

C στη Σχολή Interface

12-1/1993         

UNIX στην Toyota Hellas

9-12/1993          

Εισαγωγή στην Πληροφορική,UNIX και INFORMIX στο Ταμείο Εργατικών Οργανώσεων

3/1995 – 2/2008  

SQL, INFORMIX, ACCESS, C, C++, UNIX, Εισαγωγή στην Πληροφορική, ORACLE, Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων , Λειτουργικά Συστήματα, Επικοινωνίες-Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύων στο Ι.Ε.Κ. Γαλατσίου του Ο.Α.Ε.Δ.

6/1995              

SQL στη Generalli Life

7/1995              

UNIX στην Ε.Ε.Δ.Ε.

2-4/1996           

MS-DOS και Windows 3.1 στην ΕΘΝΟDATA

5/1996              

Windows 3.1 στο Ι.Δ.Ε.

6-7/1996

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου,UNIX, SOLARIS και SQL στη Δ.ΕΠ.Α.

6/1996              

Διαχείριση UNIX στη Σχολή Interface

11-4/1997          

ORACLE στην Ε.Ε.Δ.Ε.

5/1998 –8/2000 

Θεματικός Υπεύθυνος Πληροφορικής στο Κ.Ε.Κ. Integration

10/1998 – 1/99  

UNIX στην ΕΘΝΟDATA

1/99 – 4/99

Μέλος επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με αντικείμενο τον καθορισμό του προγράμματος σπουδών των Τ.Ε.Ε. – Πληροφορικής

9/99-10/99         

UNIX, Informix, PowerBuilder στον Ελληνικό Νηογνώμονα

11-12/99           

Windows και ORACLE στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων

1/2000-8/2000  

Internet, Web Servers, LINUX και Δίκτυα στο Κ.Ε.Κ. Integration

6/2000-8/2002   

Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

1/2002-4/2002   

PASCAL και C++ στο προσωπικό του Οικον.-Λογιστ. Κέντρου Στρατού στο Κ.Ε.Κ. ΑΚΜΗ

2/2002- 5/2002 

Εισαγωγή στη Πληροφορική, Word, Excel, Access και Internet στο Κ.Ε.Κ. Γαλατσίου του Ο.Α.Ε.Δ.

5/2003-10/2003  

Access, Powerpoint στο Κ.Ε.Κ. Γαλατσίου του Ο.Α.Ε.Δ.

2/2004              

ORACLE SQL και Database Administration στη 01-Πληροφορική.

5/2004              

Excel, Access, Internet στο Κ.Ε.Κ. ΠΛΕΓΜΑ.

6 - 7/2004           

Η Αγορά Πληροφορικής, Προϊόντα, Υπηρεσίες και Τεχνικές Πωλήσεων στο Κ.Ε.Κ. 01-Πληροφορική.

5/2005              

Windows, Word στο προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ.

3 – 5/2007

Word στην Ε.Ε.Δ.Ε.

5/2007 – 6/2008, 1/2009-4/2009

PL/SQL και Database Administration (DBA) στην Ε.Ε.Δ.Ε.

5/2009 PHP και ORACLE στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
9-10/2009 Δίκτυα, Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε σεμινάρια e-learning της Π.Ε.Τ.Α.
Δημοσιεύσεις

1

Modularity and Hierarchy in Multiprocessor Kernel Design, University of Virginia, 1986

2

UNIX Επιλογή, Χρήση, Διαχείριση, 1988

3

Η Γλώσσα C και από την PASCAL στη C, 1989

4

Οι Βάσεις Δεδομένων ORACLE KAI INFORMIX-SQL, 1990

5

UNIX – Άμεση Δράση και Πρώτες Βοήθειες, 1990

6

Τα Λειτουργικά Συστήματα MS-DOS και UNIX, 1990

7

Προγράμματα, Εργαλεία και Βιβλιοθήκες σε C, 1991

8

UNIX – Προγραμματισμός και Προχωρημένη Χρήση, 1991

9

Επικοινωνία με τον Υπολογιστή, 1992

10

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα, 1992

11

Εισαγωγή στη γλώσσα C, 1992

12

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, 1993

13

INFORMIX -SQL και 4GL, 1993

14

Συνθέσεις και Αξιολόγηση Υπολογιστικών Συστημάτων, 1993

15

H Αγορά Εργασίας στην Πληροφορική, Περιοδικό Open Newsletter, Νοε. 1993

16

Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Μηχανογραφικού Κέντρου, 1994

17

Εισαγωγή στην Ανάλυση Μηχανογραφικών Εφαρμογών, 1995

18

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής,1996

19

Οδηγός Μελέτης για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ – Ειδ. Εφαρμογών Πληροφορικής, 1996

20

Ανάπτυξη Εφαρμογών, 1997

21

UNIX σε Πραγματικές Συνθήκες, 1997

22

Εισαγωγή στους Σκοπούς και στα Μέσα της Πληροφορικής, 1998

23

Εφαρμογές Λογισμικού, 1998

24

Τεχνολογία Υπολογιστών και Λειτουργικά Συστήματα, 1999

25

Τεχνικές Πωλήσεων Προϊόντων Πληροφορικής (Τ.E.E.), 1999 (Κατ’ Ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

26

Λειτουργικά Συστήματα (Τ.E.E.), 1999 (Κατ’ Ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

27

LINUX, 1999

28

INTERNET, Τεχνολογίες και Εφαρμογές, 2000

29

Οδηγός Μελέτης για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ – Τεχνικών Δικτύων, 2001

30

Βιβλίο καθηγητή για τα Λειτουργικά Συστήματα, 2001

31

Οδηγός Μελέτης για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ – Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου, 2003

32

Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό (Τ.E.E.), 2003 (Κατ’ Ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

33

Οδηγός Μελέτης για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ – Τεχνικών Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων, 2004

34

Οδηγοί Μελέτης για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ – Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικών Τεχνολογίας Internet, Τεχνικών Δικτύων – Υπολογιστών, Τεχνικών Διαχείρισης Internet-Intranet , Τεχνικών Συστημάτων, Τεχνικών Δικτύων Η/Υ, 2005-6

35

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ, 2007

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Γαλλικά

 Ενημερωμένο μέχρι 31/03/2010