ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για άτομα που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον Προγραμματισμό Η/Υκαι για σπουδαστές νέους που δεν διαθέτουν σημαντικές εμπειρίες από τη δουλειά τους, πράγμα κρίσιμο για τον τρόπο που διδάσκεται ο προγραμματισμός.

Η διδακτική προσέγγιση στηρίζεται στις πολύ βασικές τεχνικές πάνω στις οποίες στηρίζεται όλος ο προγραμματισμός.

Το σημείο που οι περισσότεροι μαθητές δυσκολεύονται, είναι, όχι το γράψιμο του προγράμματος, αλλά η σωστή ανάλυση και επίλυση του προβλήματος ! Γιαυτό, μετά από τις τεχνικές, η προσοχή δίνεται στην εφαρμογή τους για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού.

Η επιλογή των γλωσσών, Ψευδοκώδικας, Pascal και C, έγινε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μαθημάτων όπου διδάσκεται η Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, σε όλες σχεδόν τις Σχολές. Σκόπιμα όμως, δεν έχω επικεντρώνει σε καμία συγκεκριμένη γλώσσα και σκόπιμα δεν αναφέρεται στις επί μέρους δυνατότητες των γλωσσών. Ο λόγος είναι ότι το βιβλίο αυτό, δεν είναι βιβλίο για να μάθει κάποιος μια συγκεκριμένη γλώσσα αλλά για να μάθει πώς να προγραμματίζει γενικά !

Το βιβλίο περιλαμβάνει και αρκετές λυμένες και άλυτες ασκήσεις. Οι ασκήσεις δεν είναι τυχαίες ! Οι ασκήσεις έχουν επιλεγεί γιατί η κάθε μια δείχνει την εφαρμογή κάποιων από τις τεχνικές που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Επίσης η επιλογή των ασκήσεων έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι σπουδαστές, όλων των επιπέδων, δεν διαθέτουν μεγάλη μαθηματική ή εργασιακή εμπειρία.